Głoszenie słowa Bożego w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej po Soborze Watykańskim II. Studium historyczno – homiletyczne

o. dr Egidiusz Jarosław Włodarczyk OFM

Podjęty w książce problem można zamknąć w pytaniu: „Jakie wyjątkowe cechy głoszeniu słowa Bożego nadaje sanktuarium w  Kalwarii Zebrzydowskiej?” Tekstami źródłowymi dla niniejszej rozprawy są kroniki klasztoru, księgi tematów kazań, a także zachowane teksty kazań i homilii. Owocem przeprowadzonych badań jest usystematyzowanie informacji o posłudze słowa w omawianym sanktuarium. Badania te wykazały ogromny udział sanktuarium w pełnieniu tej fundamentalnej dla istnienia Kościoła posługi. Uwidocznione też zostało bogactwo przepowiadania w tym miejscu. Jako cel pracy postawiono stworzenie zarysu kaznodziejstwa w sanktuarium w Kalwarii od zakończenia Soboru Watykańskiego II do roku 2020.

Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w Katedrze Homiletyki i Komunikacji Religijnej, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Sławińskiego.