Kosmologia przyrodnicza jest dziedziną wiedzy naukowej, której treściowa zawartość generuje niezwykle interesującą problematykę systematyczną oraz historyczną. Zarówno pierwszy jak i drugi krąg problemowy jest bogato reprezentowany w piśmiennictwie fachowym z zakresu stricte rozumianej filozofii jak i teologii. W publikacjach w mniejszym lub większym stopniu popularnych są rozpatrywane w sposób mniej specjalistyczny traktowane kwestie istotne dla szeroko rozumianego pojęcia „światopoglądu”. Poważne miejsce i rolę w tym względzie odgrywa szeroko pojęta racjonalna analiza takich terminów-kluczy jak czas, początek czasu, wszechświat lub świat, początek czasowy świata, nieskończoność albo czasowa skończoność świata, standardowo rozumiana hipoteza wielkiego wybuchu, osobliwość początkowa a czasowy początek świata.

Analiza wymienionych przykładowo kategorii jest w rozprawie profilowana poprzez jedną w zasadzie dyscyplinę przyrodniczą, jaką jest kosmologia przyrodnicza oraz poprzez stanowisko wyróżnionego i wpływowego współcześnie autora, którym jest W. L. Craig.

Oryginalność prezentowanego w rozprawie stanowiska wyraża się m.in. w świadomym dystansowaniu się od dominujących współcześnie, również w rodzimej literaturze przedmiotu, orientacji mniej lub bardziej scjentyzujących, swoiście traktujących problematykę filozofii kosmologii, jako działu filozofii nauk przyrodniczych, szerzej, filozofii nauki.

Powyższa praca będzie z pewnością interesująca nie tylko dla odbiorcy o profilu kosmologicznym, ale i filozoficznym, a także teologicznym oraz światopoglądowym.

str. 244, format: 170×230 cm