Należy stwierdzić, że 400 lat od czasu budowy – chluby Leżajska – bazyliki Zwiastowania NMP i 50 lat istnienia przyklasztornej parafii erygowanej 30 listopada 1969 roku przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, ówczesnego ordynariusza przemyskiego to wspaniała okazja, żeby zatrzymać się nie tylko na religijnej wdzięczności za minione lata, ale także stosowna okazja, aby miniony czas i dokonania objąć naukową refleksją.

Niech owoc naukowego spotkania w postaci niniejszej książki dla badaczy podejmujących zagadnienia związane z sanktuarium leżajskim, jak i dla pielgrzymów i turystów zakochanych w naszej bazylice, klasztorze i Leżajsku, będzie okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy o tym sanktuarium, ale też i do umocnienia wiary. Nich Pan nam błogosławi.

o. Sylwester Skirliński OFM
kustosz sanktuarium

str. 928, w tym wkładka ze zdjęciami w kolorze 62 str.,
format 165×235 mm, oprawa twarda


 

„Syna mojego jest ta wola:
aby imieniem moim kościół mi tu zbudowali,
w którym by ludzie modląc się,
mogli otrzymać przeze mnie to, czego by potrzebowali”.

z objawień maryjnych Tomasza Michałka w Leżajsku

 

Spis treści

Contens

 

Historia – History

Kazanie wygłoszone w kościele oo. Bernardynów w Leżajsku na otwarcie sympozjum

A sermon preached at the start of the symposium in  Bernardine Friars’ Church in Leżajsk

 

Wprowadzenie

Introduction

Józef Półćwiartek

Z dziejów Leżajska czasów staropolskich

From the history of Leżajsk in Old Polish Times

Stefan Gąsiorowski

W cieniu bernardyńskiego klasztoru. Żydzi w Leżajsku: dzieje w okresie staropolskim, dziedzictwo i pamięć

In the shadow of the Bernardine monastery. Jews in Leżajsk: history in the Old Polish period, heritage and memory

Iwo Mirosław Janusz OFM

Objawienia Matki Bożej Leżajskiej w relacji świadków wydarzeń

The apparitions of the Mother of God in the accounts of witnesses of events

Patrycja Gąsiorowska

Krąg rodzinny Łukasza Opalińskiego, fundatora kościoła i klasztoru bernardynów w Leżajsku

Family circle of Łukasz Opaliński, founder of the Bernardine church and monastery in Leżajsk

Bartłomiej M. Wołyniec

Dzieje klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku w okresie staropolskim

The history of Bernardine’s Monastery in Leżajsk in early modern period

Ks. Andrzej Bruździński

Nowicjat w klasztorze bernardynów w Leżajsku w drugiej połowie XVII wieku

Novitiate in the Bernardine friary in the second half of the 17th century

Ks. Tomasz Moskal

Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych „Liber Mortuorum”

Bernardines in Leżajsk Old Polish in the „Liber Mortuorum” monastery cards

Roland Prejs OFMCap

Bernardyni w Galicji w czasach zaborów

Bernardine Fathers in Galicia at the times of partitions

Edyta Chomentowska

Klasztor w Leżajsku w pierwszych latach zjednoczenia Zakonu Braci Mniejszych w świetle schematy zmów zakonnych

Monastery in Leżajsk in the first years of the unification of the Order of Friars Minor in the light of the religious schematisms

Alojzy Pańczak OFM

Trzeci Zakon Franciszkański przy kościele OO. Bernardynów w Leżajsku w latach 1885-1957

Third Franciscan Order at the Bernardine Fathers’ Church in Lezajsk from 1885-1957

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku w czasie II wojny światowej, 1939-1944

The monastery of Bernardine Fathers in Leżajsk during World War II, 1939-1944

Szymon Wilk

Uroczystości odpustowe jako przejaw działalności duszpasterskiej bernardynów leżajskich w latach 1944-1969

Indulgence solemnities as a case of pastoral activity of Bernardine Fathers in Leżajsk in 1944-1969

Krzysztof Busse

Inwigilacja sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku przez aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1990 – zarys zagadnienia

Invigilation of sanctuary of Our Lady of Consolation in Leżajsk by the national security department in years 1944-1990 – draft of the topic

Czesław Gniecki OFM

Franciszkański charakter kultu i pobożności maryjnej w leżajskim sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Franciscan character of Marian devotion in Leżajsk the Sanctuary of Our Lady of Consolation

Leonard Hryniewski OFM

Życie zakonne czy duszpasterstwo parafialne? Analiza pastoralno-psychologiczna

Monastic life or pastoral care in a parish? Pastoral and psychological analysis

Oktawian Roman Jusiak OFM

Geneza i historia duszpasterstwa parafialnego przy sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku

History of parish pastoral care at the Shrine of the Mother of God in
Leżajsk

 

Historia sztuki – History of art

Gianni Lisignoli

Antonio Pelacini, da Piuro a Leżajsk

Anotnio Pelacini, z Piuro do Leżajska

Stanisław Kłosowski

Atrybucja i proweniencja planu bazyliki ojców Bernardynów w Leżajsku

The Attribution and the Provenance of the Plan of the Bernardine Fathers’ Basilica in Lezajsk

Joanna Daranowska-Łukaszewska

Kilka uwag na temat siedemnastowiecznego obrazu „Omdlenie świętego Franciszka” w ołtarzu kaplicy pod jego wezwaniem w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Leżajsku

A few remarks about the 17th-century painting „Fainting of Saint Francis” in the altar of the chapel of his call in the Basilica of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary in Leżajsk

Andrzej Betlej, Agata Dworzak

Jeszcze raz o Antonim Osińskim w Leżajsku

Once again about Antoni Osiński’s work in Leżajsk

Magdalena Ludera

Malarstwo monumentalne w kościele Bernardynów w Leżajsku a grafika augsburska i wiedeńska

Monumental painting in the Bernardine church in Leżajsk and Augsburg and Viennese graphics

Cyprian Janusz Moryc OFM

Malarski cykl „Siedem sakramentów” Dydaka Baturiny w klasztorze bernardynów w Leżajsku

The cycle of paintings titled „Seven sacraments” by Dydak Baturina in the Bernardine monastery in Leżajsk

Andrzej Efrem Obruśnik OFM

„Kalwaria Leżajska”. Dzieje, konteksty kulturowo-religijne i ocena zjawiska

„Leżajsk Calvary”. It’s history, cultural and religious contexts as well as assessment of the phenomenon

Christine Moisan-Jablonski

Staropolska „chorda” czyli sznur św. Franciszka jako narzędzie wybawienia dusz z czyśćca w sztuce doby baroku

The Cord of St Francis as an instrument for delivering souls out of Purgatory in Polish art of the Baroque era

Bogumiła Jadwiga Rouba

Ogrzewanie – problem opiekuna kościoła

Heating – the problem of the church’s guardian

Julian Mieczysław Śmierciak OFM

Tryptyk organowy w bazylice leżajskiej – analiza brzmienia i wpływu akustyki kościoła

Organ triptych in Leżajsk Basilica – analysis of the sound and influence of church acoustics