Wstęp

Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, od początku istnienia Kościoła cieszyła się wyjątkową czcią wiernych. Dogmat i kult maryjny stanowi integralną część tak depozytu wiary, jak i chrześcijańskiego kultu. Kult maryjny naturalnie zaznaczył się w sposób szczególny w Polsce, gdzie ten element religijności w sposób trwały i twórczy przeniknął do tradycji kulturowej stając się jej ważnym składnikiem. Dotyczy to również i Ziemi Dobrzyńskiej.

Duży wkład w rozwój kultu Matki Bożej wnieśli bracia mniejsi obserwanci, w Polsce popularnie nazwani bernardynami. Zakonnicy w brązowych habitach, obejmując sanktuarium Matki Bożej w Skępem w 1498 roku, zastali tam już rozwinięty kult maryjny. Został on zainicjowany w XV wieku. Wyrażał się w wielu formach: materialnych wotach składanych za doznane łaski, odpustach, pielgrzymkach, koronacjach i jubileuszach, tworzeniu melodii do maryjnych antyfon i pieśni, a wreszcie w tworzeniu na wzór oryginału kopii figurek, które wierni posiadali w swoich domach.

Niewątpliwie kult ten autentycznie i głęboko umacniał chrześcijaństwo chrystocentryczne, a zarazem w pełni humanistyczne – pełne życzliwości wobec świata i ludzi. Skępskie sanktuarium stało się poprzez wieki jednym z ważnych zwłaszcza dla Mazowsza i Kujaw miejsc czy wręcz bastionów budzących, ożywiających i pogłębiających wiarę oraz autentyczne chrześcijańskie życie, świadczących o katolickiej mocy duchowej tamtejszego społeczeństwa.

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, prezentuje w różnych aspektach kult Matki Bożej. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Niech Pani Mazowsza darzy Was i Czytelników potrzebnymi łaskami.

Dobromił Marek Godzik OFM
kustosz sanktuarium i gwardian klasztoru

str. 156, format 146×210 mm, papier kredowy, oprawa miękka


 

Spis treści

 

Dobromił Marek Godzik OFM

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej

Wstęp

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Różnorodne formy kultu Matki Bożej Skępskiej

 

Krystyna Pawłowska

Madonna Skępska w twórczości artystów ludowych Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw

 

Stanisław Miłkowski

Wpływ  koronacji figury Matki Boskiej Skępskiej na rozwój Jej kultu poprzez  ludowe  wyobrażenia w rzeźbie

 

Piotr Pawłowski

Medaliki i plakiety z przedstawieniem Matki Boskiej Skępskiej

 

Iwo Mirosław Janusz OFM

Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej dzisiaj – spojrzenie teologiczne. Stan obecny i perspektywy na przyszłość

 

Contens

 

Dobromił Marek Godzik OFM

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej

Introduction

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Various forms of the cult of Our Lady of Skępe

 

Krystyna Pawłowska

The Madonna of Skępe in the works of folk artists from the Dobrzyń Land and Kujawy

 

Stanisław Miłkowski

The influence of the crowning of the statue of Our Lady of Skępe on the development of her cult through the folk images in sculpture

 

Piotr Pawłowski

Medallions and plaques with the representations of Our Lady of Skępe

 

Iwo Mirosław Janusz OFM

The Sanctuary of Our Lady of Skępe today – a theological look. Current condition and prospects for the future.