z Wprowadzenia bpa Jana Śrutwy

Żywię nadzieję, że przywołane tu fakty, a już zwłaszcza przypomnienie okoliczności powstania sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, korespondują z całością Księgi Jubileuszowej, wydanej na 100-lecie powrotu ojców bernardynów na ziemię zamojską. Poczynając bowiem od tekstu kazania jubileuszowego z 8 maja 2019 roku, wygłoszonego w Radecznicy przez arcybiskupa metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, a kończąc na artykule Magdaleny Ludery na temat nowożytnych malowideł w tym sanktuarium – wszystko w tej publikacji zaświadcza o spełnianiu się podczas niemal czterech minionych wieków przepowiedni otrzymanej przez Szymona Tkacza z ust św. Antoniego Padewskiego: „Na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie”.
Księga Jubileuszowa ukazała się pod fachową redakcją ojców Iwa Mirosława Janusza oraz Aleksandra Krzysztofa Sitnika. Serdecznie polecam to dzieło jako lekturę miłośnikom Kościoła świętego, czcicielom Matki Bożej oraz św. Antoniego Padewskiego, a także przyjaciołom zakonu bernardyńskiego na naszej ziemi rodzinnej.

str. 482, format 146 x 210 mm, oprawa twarda


Spis treści

Ks. bp prof. dr hab. Jan Śrutwa

Wprowadzenie

Ks. arcybp Mieczysław Mokrzycki

Kazanie jubileuszowe

Ks. Andrzej Bruździński

Klasztor bernardynów w Radecznicy w okresie staropolskim

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Klasztory bernardyńskie Prowincji Galicyjskiej bł. Jana z Dukli i pod opieką NMP Niepokalanie Poczętej skasowane pod rządami austriackimi

Edyta Chomętowska

Skład personalny klasztoru w Radecznicy w latach 1858-1863 w świetle schematyzmów zakonnych

Roland Prejs OFMCap

Klasztor bernardynów w Radecznicy w latach 1864-1919

Ewa Danowska

Katolicko-unicka walka o kościół i klasztor w Radecznicy (diecezja lubelska) w 1869 r.

Ks. Tomasz Moskal

Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy

Patrycja Gąsiorowska

Sylwetka ojca  Metodego Daniela Sikory OFM (1883-1951) w świetle źródeł bernardyńskich

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Rewindykacja klasztoru ojców bernardynów w Radecznicy na początku XX wieku

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Wspomnienia Wacława Józefa Płonki OFM z pobytu w Radecznicy w okresie II wojny światowej, 1939-1946

Krzysztof Busse

Klasztor ojców bernardynów w Radecznicy jako przykład represji sądowych państwa komunistycznego wobec Kościoła katolickiego – stan badań

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Dokument papieski nadający kościołowi pw. Św. Antoniego z Padwy w Radecznicy tytuł Bazyliki Mniejszej

Iwo Mirosław Janusz OFM

Objawienia św. Antoniego w Radecznicy (spojrzenie teologiczno-historyczne)

Cyprian Janusz Moryc OFM

Architektura i sztuka w służbie pamięci początków i przesłania sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy

Magdalena Ludera

Nowożytne malowidła z Radecznicy. Z problematyki kultu św. Antoniego Padewskiego w Kościele i Cerkwi

 

Contens

Ks. bp prof. dr hab. Jan Śrutwa

Introduction

Ks. arcybp Mieczysław Mokrzycki

Jubilee sermon

Ks. Andrzej Bruździński

The Bernardine monastery in Radecznica in the Old-Polish period

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Bernardine monasteries of Galicia Province of Blessed John of Dukla and under the protection of Mary Immaculate which were dissolved under the Austrian rule

Edyta Chomętowska

The staff of the monastery of Radecznica between 1858 and 1863 in the light of monastic yearbooks

Roland Prejs OFMCap

Observant’s monastery in Radecznica in the years 1864-1919

Ewa Danowska

The Catholic-Uniate struggle for the church and monastery at Radecznica (Lublin diocese) in 1869

Ks. Tomasz Moskal

Bishop Marian Fulman and the Lublin diocese at the threshold of regaining independence by Poland and of return of Observants to Radecznica

Patrycja Gąsiorowska

The profile of Father Metody Daniel Sikora OFM (1883-1951) in the light of Bernardine sources

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

The repossession of the monastery of the Bernardine Fathers in Radecznica at the beginning of the 20th century

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

The Memoirs of Wacław Józef Płonka OFM from his stay in Radecznica during World War II, 1939-1946

Krzysztof Busse

The monastery of Bernardine Fathers in Radecznica as an example of the
judical repression of the communist state against the Catholic Church
– status of the researches

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

The papal document that gives the church of St. Anthony of Padua in Radecznica the title of the Basilica Minor

Iwo Mirosław Janusz OFM

Revelations of St. Anthony in Radecznica (theological and historical view)

Cyprian Janusz Moryc OFM

Architecture and art at the service of memories of beginnings and message of Saint Anthony of Padua Sancturay in Radecznica

Magdalena Ludera

Modern paintings from Radecznica. Some problems of the cult of Saint Anthony of Padua in the Church and the Orthodox Church