Słowo Biskupa Misjonarza…

Po koniec XX wieku Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio krytycznie ocenił stan misyjnej działalności Kościoła katolickiego, przypominając, że misja powierzona Kościołowi przez Jezusa Chrystusa nie została wypełniona do końca, i wciąż widać niezmierzone horyzonty misji. Jakże wymagająco odniósł się również do swojej własnej osoby, przywołując słowa św. Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (por. Redemptoris missio, 1).

A więc nadal aktualny jest nakaz misyjny Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 19-20).

Z tego posłania, jakie dokonało się dwa tysiące lat temu, najpierw dwunastu apostołów, a później liczne rzesze misjonarzy – mężczyzn i kobiet – niosły Dobrą Nowinę na cały świat, aż po krańce ziemi. Od wieków w ogrom tej pracy misyjnej wpisują się polscy misjonarze zakonni i diecezjalni, wśród których było wielu biskupów misyjnych na wszystkich kontynentach.

Piękną i wdzięczną pamięcią o polskich misjonarzach, zwłaszcza franciszkańskich, było sympozjum  naukowe w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej zatytułowane: „Franciszkańska działalność misyjna w służbie Ewangelii”. W myśl prawdy, że Chrystus Pan powołuje zawsze z liczby uczniów tych, których sam chce, aby byli z Nim i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki narodom (por. Redemptoris missio, 65) zwrócono uwagę na kilka takich wybitnych postaci, których misyjną działalność opisuje niniejsza publikacja. Ten ofiarny wysiłek głoszenia Ewangelii rozciąga się w czasie i w przestrzeni geograficznej, od średniowiecza po nasze czasy, od dawnych ziem Polski i Litwy aż po Azję, Afrykę i Amerykę Południową.

Należy więc szczerze pogratulować organizatorom tego sympozjum, ponieważ niniejsza publikacja jest cennym naukowym owocem sympozjum, ale jeszcze bardziej pamięcią o tych, którzy natchnieni Duchem Świętym,  i posłani przez Kościół ośmielili się pójść, aby głosić Ewangelię.

+ Jan Piotrowski, Biskup Kielecki

Kielce, 17 marca 2020 we wspomnienie św. Patryka, biskupa misjonarza


format: 148 x 210  mm
stron: 194
oprawa miękka

Franciszkańska działalność misyjna w służbie Ewangelii

 pod redakcją

Marcelego Ryszarda Gęśli OFM i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM

Spis treści

Słowo Biskupa Misjonarza…

Wprowadzenie

Kazanie prowincjała bernardynów, Teofila Czarniaka OFM

Błażej Bernard Kurowski OFM

Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi w posłudze misyjnej w Azji

Marceli Ryszard Gęśla OFM

Życie, działalność i obecność bernardynów w Martin  Coronado w Argentynie – wybrane zagadnienia

Placyd Górka OFM

Franciszkańska działalność misyjna w służbie Ewangelii. Misje w Afryce Środkowo-Wschodniej

Zbigniew Joskowski OFMConv

Świątobliwi misjonarze franciszkańscy historycznego terytorium obejmującego obecną Prowincję św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Wspomnienia bernardyńskiego misjonarza w Ziemi Świętej Norberta Golichowskiego OFM (1848-1921)

Tomasz Szymczak OFMConv

Franciszkański misjonarz brat Celestyn Mieczysław Moszyński

Szymon Wilk

Misje franciszkańskie na łamach czasopisma „Missye Katolickie” z lat 1882-1906