Materiały Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej

z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio,

Kraków, 1-2 czerwca 2017

ze Słowa wstępnego

„Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 1-2 czerwca 2017 roku w krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio (1217-2017). Współorganizowały ją Ośrodek Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Studiów Franciszkańskich i Klasztor Franciszkanów w Krakowie, pod honorowym patronatem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce oraz Miasta i Gminy Kraków.

Była to jedna z wielu inicjatyw franciszkańskiego środowiska badawczo-naukowego Krakowa podjętych dla uczczenia jubileuszu Doktora serafickiego – wielkiego filozofa, teologa i mistyka okresu średniowiecza. Wystąpienia prelegentów z kraju i z zagranicy, reprezentujących różne środowiska uniwersyteckie, podzielono na cztery sesje: filozoficzną, teologiczną, ascetyczno-mistyczną i historyczną. Pozwoliły one uchwycić istotne wyznaczniki myślenia Bonawentury będącego wypadkową wnikliwości intelektu oraz wrażliwości ducha. Chodzi bowiem o myśl, która uczyniła go jednym z największych teologów w dziejach Kościoła katolickiego.

Z radością przekazujemy do rąk czytelników wydany pod tym samym tytułem zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji. Zaprezentowany tu materiał naukowy jest tym bardziej interesujący, że w większym lub mniejszym stopniu wchodzi w dialog ze współczesnością. Właśnie dlatego, że mamy do czynienia z teologiem wybitnym, który swoim myśleniem wpłynął na refleksję filozoficzno-teologiczną wielu znamienitych synów Kościoła z papieżem Benedyktem XVI na czele, pytanie o aktualność jest szczególnie zasadne. Autorzy poszczególnych tekstów wprowadzają odbiorcę w świat myślenia Doktora serafickiego, który jak wielu jemu współczesnych, wyznaczał drogę harmonii między wiarą a rozumem, pobożnością a kulturą, a przewodząc przez ponad siedemnaście lat wspólnocie braci mniejszych jako minister generalny, doskonale łączył głęboką kontemplację z roztropnością rządzenia. (…)

Należy mieć nadzieję, że przedstawiony tu panoramiczny ogląd systemu myślenia św. Bonawentury, a także wyartykułowane przez autorów racje wskazujące na jego wielowątkową aktualność – za co pragniemy z serca podziękować – pozwolą Czytelnikom poczuć się pewnie na drodze wiodącej ku Bogu. Ufamy, że lektura tych tekstów stanie się dla nich osobistym itinerarium mentis ku Prawdzie, tak by serce mogło rozradować się w Chrystusie, Mądrości i Światłości odwiecznego Ojca.

 

Romuald Henryk Kośla OFM

Dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich WT UPJPII w Krakowie

SPIS TREŚCI

Romuald Henryk Kośla OFM
Słowo wstępne…………………………………………………………………..

W nurcie filozofii

Mikołaj Olszewski
Kłopotliwy atrybut. Boża wszechobecność według
św. Bonawentury…………………………………………………………………

Agnieszka Kijewska
Soliloquium św. Bonawentury jako przykład
ćwiczenia duchowego……………………………………………………………

Feliks Stanisław Marchewka OFM
Filozoficzne podstawy rozumienia Chrystusa jako Prawdy
w ujęciu św. Bonawentury……………………………………………………….

W nurcie teologii

Mary Melone SFA
«Spiritus Sanctus facit nos similes illi summae Trinitati».
Międzytrynitarna funkcja i działanie zbawcze Ducha
w myśli Bonawentury…………………………………………………………….

Ctirad Václav Pospíšil
Pokora Boha podle Bonaventury………………………………………………

Ctirad Václav Pospíšil
Pokora Boga według Bonawentury……………………………………………

Bogusz Stanisław Matuła OFM
«Fides beatam facit». Znaczenie wiary w życiu chrześcijanina
i w poznaniu Boga na przykładzie Maryi, Matki Bożej,
w ujęciu Bonawentury z Bagnoregio……………………………………………

Ks. Robert J. Woźniak
Aktualność Bonawentury. Systematyzujący przyczynek
do współczesnej recepcji jego teologii………………………………………..

W nurcie teologii duchowości

Zdzisław Józef Kijas OFMConv
Bonawentura – mistrz modlitwy………………………………………………..

Wiesław Block OFMCap
Podróż w głąb Boga samego. Lektura «Drogi duszy do Boga»
Bonawentury z Bagnoregio……………………………………………………..

Romuald Henryk Kośla OFM
Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu
Najświętszego Serca Jezusa……………………………………………………

W nurcie historii zakonu i sztuki

Roland Prejs OFMCap
Bonawentura – teolog czy historyk zakonu?………………………………

Johannes Freyer OFM
Bonaventuras «Legendae» – die theologische Interpretation
der Einfalt (Simplicitas)………………………………………………………..

Johannes Freyer OFM
«Legenda» Bonawentury – teologiczna interpretacja
prostoty (Simplicitas)…………………………………………………………..

Emil Kumka OFMConv
Synteza prawodawstwa zakonu w pierwszych sześciu
latach posługi Ministra Generalnego Bonawentury
z Bagnoregio (1257-1263)…………………………………………………….

Cyprian Janusz Moryc OFM
Wizerunek świętego Bonawentury z Bagnoregio w kościołach
i klasztorach bernardyńskich. Obecność i funkcja…………………………