pod redakcją

Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM

Od 1480 r. do kasaty klasztoru w 1829 r. – tak można najkrócej zamknąć ponad trzechsetletnie dzieje bydgoskiego klasztoru bernardynów, opisane w tej książce. Duchowi synowie świętego Franciszka modlili się w grodzie nad Brdą, sprawowali posługę duszpasterską i dawali świadectwo życia. Nie stronili od nauki, czego dowodem osoba leksykografa Bartłomieja z Bydgoszczy i księgozbiór zachowany w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Pozostał po bernardynach kościół, dziś służący jako świątynia garnizonowa. Rozproszeniu uległy dzieła sztuki nagromadzone niegdyś w klasztorze. Historyk przywołuje nazwiska zakonników, rekonstruuje ich losy, przede wszystkim jednak ujawnia ich postawę wierności i oddania Bogu i ludziom.

 prof. zw. dr hab. Roland Prejs OFMCap

str. 408, format 146 x 210  mm, oprawa miękka

 

Spis treści

 

Teofil Czarniak OFM, prowincjał bernardynów

Wstęp

I. Historia

 

Ks. Tomasz Moskal

Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 r.

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Geneza fundacji klasztoru bernardynów w Bydgoszczy pod koniec XV wieku

 

Ks. Andrzej Bruździński

Bernardyni w Bydgoszczy w okresie staropolskim

 

Alojzy Pańczak OFM

Działalność rekatolizacyjna bydgoskich bernardynów

 

Krzysztof Witkowski

Zakonnicy bydgoskiego konwentu Bernardynów w świetle nekrologów zmarłych ojców i braci

 

Alicja Szulc

Bartłomiej z Bydgoszczy i jego ślady

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Paweł z Łęczycy (1572–1642), jeden z wybitniejszych bernardynów bydgoskich

 

Stefan Pastuszewski

Porozbiorowe losy bernardynów bydgoskich i ich materialnych dzieł

 

Patrycja Gąsiorowska

Zarys dziejów klarysek w Bydgoszczy w XVII – XVIII wiekach

 

II. Archiwistyka i bibliotekoznawstwo

 

Marek Romaniuk

Archiwalia bernardyńskie w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

 

Joanna Matyasik

Bibliotheca Bernardina – zabytkowa kolekcja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

 

III. Historia sztuki

 

Andrzej Efrem Obruśnik OFM

Obraz św. Antoniego Padewskiego z pobernardyńskiego kościoła w Bydgoszczy

 

Cyprian Janusz Moryc OFM

Domki Loretańskie i kult Matki Bożej Loretańskiej przy klasztorach bernardynów w Polsce

 

 

Contens

Teofil Czarniak OFM, prowincjał bernardynów

Introduction

 

I. History

 

Ks. Tomasz Moskal

The church-political context of the foundation of the Bernardines in Bydgoszcz in 1480

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

The origin of The Bydgoszcz Friary foundation at the end of 15th century

 

Ks. Andrzej Bruździński

Friars Minor of the Observance in Bydgoszcz in the Old Polish period

 

Alojzy Pańczak OFM

The part played by the Bydgoszcz Bernadines in re-Catholicisation

 

Krzysztof Witkowski

Monks of Orders of Friars Minor convent in Bydgoszcz in light of necrologies of late fathers and brothers

 

Alicja Szulc

Bartłomiej of Bydgoszcz and his traces

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Paul from Łęczyca (1572–1642 ) one of the most outstanding Bydgoszcz’s Bernardine Friars

 

Stefan Pastuszewski

Post partition fate of the Friars Minor Observants and their material deeds

 

Patrycja Gąsiorowska

The outline of the history of the Order of Saint Clare in Bydgoszcz in the 17th – 18th centuries

 

II. Archivistics and librarianship

 

Marek Romaniuk

Bernardine records in in the collection of The State Archive in Bydgoszcz

 

Joanna Matyasik

Bibliotheca Bernardina – historic collection in The Voivodeship and Municipal Public Library

 

III. History of art

 

Andrzej Efrem Obruśnik OFM

Picture of StAntoni of Padua from the former Bernardine’s church in Bydgoszcz

 

Cyprian Janusz Moryc OFM

Loretto homes and the cult of Our Lady of Loretto in Bernardine friaries in Poland